Knowledge of Home

สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

บานขอนแกน โครงการบานจดสรร ลขตรา ฟาใส likitra images offline 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เตรียมวงเงินรวม 7,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ” แบ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 4 เท่ากับ MRR – 3.25% ต่อปี (หรือ 3.50% ต่อปี) คิดจาก MRR ธอส.ปัจจุบัน เท่ากับ 6.75% ต่อปี และสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ต่อปี ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการเพื่อจัดทำโครงการที่มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)ของประเทศไทยในอนาคต ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงได้เตรียมวงเงิน 7,000 ล้านบาท จัดทำ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ แบ่งเป็น

1.สินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 4 เท่ากับ MRR – 3.25% ต่อปี (หรือ 3.50% ต่อปี) คิดจาก MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR - 1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR - 0.5% ต่อปี

และกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่ากับ MRR วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และระยะเวลาผ่อนชำระพิจารณาจากอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมที่อายุไม่ถึง 40 ปี ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี)

2.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 – 5 คิดอัตราดอกเบี้ยของภาระหนี้ส่วนที่เหลือ ไม่ต่ำกว่า MLR – 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ 6.4% ต่อปี) ให้กู้สำหรับจัดทำโครงการที่มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ และห้องชุดไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ

โดยผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติ อาทิ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ผู้ประกอบการในโครงการ FAST TRACK/ REGIONAL FAST TRACK ของธนาคาร เคยมีประสบการณ์และมีความสำเร็จในการทำธุรกิจจัดสรร

คุณสมบัติสำคัญที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุได้ อาทิ ประตูทางเข้าอาคาร หรือห้อง ต้องมีขนาดอย่างน้อย 90 เซนติเมตร พื้นต้องทำจากวัสดุที่เรียบเสมอกัน ไม่ลื่น หากพื้นมีระดับที่ต่างกันต้องมีบันไดหรือทางลาดที่สามารถขึ้น-ลงได้สะดวก ยกเว้นห้องครัว/ห้องนอน/ห้องน้ำต้องไม่มีพื้นต่างระดับ มีที่นั่งสำหรับการอาบน้ำพร้อมราวจับด้านข้างที่นั่ง สวิตซ์ไฟต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจร และต้องติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินในพื้นที่สำคัญ เช่น ห้องนอน(บริเวณหัวเตียง) ห้องน้ำ เป็นต้น 

ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

บทความอ้างอิง http://money.sanook.com/407391/

แอดมิน.ลิขิตรา
Line ID: @ktm6459k | Website: www.likitra.com
#บ้านขอนแก่น #โครงการบ้านจัดสรร #หมู่บ้านจัดสรรขอนแก่น #บ้านเดี่ยวขอนแก่น #ขายบ้านขอนแก่น #ลิขิตรา

comments

search our site

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ธอส_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_1
คำนวณสินเชื่อ; หาค่าเงินงวด อัตราดอกเบี้ยลอยตัว. หาค่าเงินงวด
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_2
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์_บ้านขอนแก่น_โครงการบ้านจัดสรร_ลิขิตรา-ฟ้าใส_likitra_images_tabs_3
ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์